Bibliografie

Bibliografie Simke Kloosterman

1910   Ruth, in hânfol ieren

 

 

 

 

Boek---De-Hoaras1921 De Hoara’s fan Hastings
(herdrukken 1940, 1943, 1950, 1963, 1978, 1992)

 

 

 

Boek---It-Jubeljier1927   It Jubeljier (herdrukken 1948, 1994)

 

 

 

1928   Twiljochtteltsjes   (herdrukken 1928, 1931)

 

 

 

Boek---De-Wylde-Fugel1932   De Wylde Fûgel
(herdruk 1952. Samengesteld door D. Kalma en A. D. Wumkes)

 

 

 

Boek leeg1932   Great Teltsjeboek for Fryske bern
(met T. Hellinga- Zwart)

 

 

 

Boek---lyts-teltsjeboek1933   Lyts Teltsjeboek for Fryske bern
(met T. Hellinga-Zwart) In 3 delen.

 

 

 

Boek---Hengist-en-Horsa1933   Hengist en Horsa (419 nei Christus)
(herdruk 1976)

 

Boek---Beppe-yn-e-fleur1936   Beppe yn ’e fleur

 

 

 

 

 
Boek - Ut de gielgoerde1936   Ut de gielgoerde

 

 

 

 

Boek---De-Fryske-Petiele1938   De Fryske Petiele en hwet der op en yn leit (herdruk 1982, bewerkt door W. de Haan)

 

 

 

Boek leeg1941   Lisck fan Eijsinga: ballade
(bezorgd door A.D. Wumkes)

 

 

 

Boek - Ut de gielgoerde1944   Ut de gielgoerde (twadde diel)

 

 

 

 

Boek---Spreuken1962   Spreuken
(bezorgd door A.I. Brouwer-Prakke)

 

 

 

 

Boek - Ut de gielgoerde1963   Ut de gielgoerde (bloemlezing uit 1 & 2)

 

 

 

Boek---Myn-lan1982   Myn Lân: kar út de fersen fan Simke Kloosterman
(bezorgd door A.D. Wumkes)

i.s.m. Ace grafische vormgeving