Nieuws / activiteiten

Nieuws / activiteiten

Winnaar Simke Kloostermanprijs 2022

NOMINAASJES  SIMKE  KLOOSTERMAN  PRIIS  2019   Foar de sjueryn fan de tsiende edysje fan de Simke Kloosterman Priis is de earste kûgel troch de tsjerke. De sjueryleden Geart Tigchelaar, Sytske Eringa en Gerbrich van der Meer hawwe alle Frysktalige jeugd/berneboeken út...

Lees meer
Winner Simke Kloostermanpriis 2016

Winner Simke Kloostermanpriis 2016

Hanneke de Jong is troch de sjuery útroppen ta winner fan de Simke Kloostermanpriis 2016. Dy priis wurdt ienris yn’e trije jier takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek útjûn yn de trije foarôfgeande jierren. Hanneke de Jong wennet yn Frjentsjer en is...

Lees meer

Nominaasjes 2016

PARSEBERJOCHT SIMKE  KLOOSTERMANLIEN  ( MAART 2016)  NOMINAASJES  SIMKE  KLOOSTERMANPRIIS 2016 Sûnt 1983 wurdt troch it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn’e trije jier de Simke Kloosterman Priis takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek,...

Lees meer

Parseberjocht

PARSEBERJOCHT SIMKE KLOOSTERMAN LIEN& (Twizel, jannewaris 2016) SIMKE KLOOSTERMAN PRIIS 2016 Sûnt 1983 wurdt troch it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn ‘e trije jier de Simke Kloosterman Priis takend oan it bêste Frysktalige berne- of...

Lees meer
Nieuw schilderij

Nieuw schilderij

Een schilderij van Joop Kloek vond begin dit jaar haar weg weer terug naar het Sinke Kloostermanhuis. Het Nieuwsblad  Noordoost Friesland besteedde een pagina-groot artikel aan deze...

Lees meer

Archief

Iepenloftspul Simke Kloosterman

De Stifting Iepenloftspul Harkema hat yn septimber 2011 by De Spitkeet yn Harkema it libbensferhaal fan de Fryske skriuwster Simke Kloosterman oer it fuotljocht bracht. Hjir is de link nei de...

i.s.m. Ace grafische vormgeving