Utrikking Simke Kloostermanpriis 2022

Op 23 septimber waard de Simke Kloostermanpriis foar de trettjinde kear útrikt. Tusken it publyk yn de Petrustsjerke siet de noch ûnbekende skriuwer fan it winnende boek It neidiel fan de twivel. Foarsitter fan it Lien en boargemaster Oebele Brouwer iepene de middei mei in koart ferhaal oer it Lien en Simke Kloosterman. Doe kundige er Brent Polder oan, de winner fan de foarlêskriich Simkes Stimke, dy’t op meinimmende wize in fragmint foarlies út it winnende boek. Brent waard huldige as bêste foarlêzer fan Achtkarspelen.

Johan Timersma soarge foar in stikje muzyk, wêrnei’t it wurd oan de sjueryfoarsitter wie. Martsje de Jong priizge de winner mei it knap skreaune boek, mar wiisde ek foar alle Fryske berneskriuwers op it belang fan stypjende en stimulearjende ynstitúsjes, lykas goed redaksjewurk. Se spruts har ek út oer de ôfwêzigens fan bern by it hiele berneboekeproses. Njonken de winner I.E. Bloem wienen noch fjouwer skriuwers nominearre foar de priis, wêrûnder de oanwêzige Tialda Hoogeveen dy’t har oantinken yn ûntfangst naam. Tjibbe Brinkman hie de eare om de priis út te rikken en brûkte de gelegenheid foar in klinkend pleidoai foar it Frysk.

Doe kaam de hear Bloem nei foarren, dy’t him bekend makke as Jan Minno Rozendal. Nei in muzikaal yntermezzo naam Rozendal de mikrofoan. De winner hold der net sa fan om yn de belangstelling te stean, fandêr it pseudonym. Rozendal stie by it moaie momint stil doe er hearde dat er in priis wûn hie, mar ek by it ferstjerren fan syn mem yn maaie, twa dagen foar de inisjele útrikking. Hy einige mei de hoopfolle meidieling dat Bloem noch net útskreaun is: “Der komt wer in nij boek oan!”

Mei in treflik lyrysk gedicht út de haadpersoan fan it boek wei sleat Arjan Hut it ynhâldlik diel fan de útrikking ôf. De feestlike middei waard fuortset op de tún by it Simke Kloostermanhûs.

i.s.m. Ace grafische vormgeving