Winnaars

Winnaars 

2022: It neidiel fan de twivel – I.E. Bloem

2019: Tomkes foarlêsfeest – Auck Peanstra, Riemkje Pitstra, Luuk Klazinga

2016: Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen – Hanneke de Jong

2013: De oerwinnings fan Tido Houtsma – Thys Wadman

2010: Salsafamke – Hanneke de Jong

2007: Lederwyntsje – Lida Dykstra

2004: Mûske, myn famke – Lida Dykstra

2001: Dingeman krijt wjukken – Eppie Dam

1998: Yn pyama de dyk oer – Auck Peanstra

1995: De Kilekanen – Auck Peanstra

1992: It hûs fol ferhalen – Mindert Wynstra

1989: Bartele bûse – Berber van der Geest

1986: Swart op wyt – Akky van der Veer

1983: Cap Súd – Reinder van der Leest

 

i.s.m. Ace grafische vormgeving