Bibliografy

Bibliografy Simke Kloosterman

1910   Ruth, in han fol ieren

 

 

 

 

Boek---De-Hoaras1921 De Hoara’s fan Hastings
(werprintingen 1940, 1943, 1950, 1963, 1978, 1992)

 

 

 

Boek---It-Jubeljier1927   It Jubeljier (werprintingen 1948, 1994)

 

 

 

1928   Twilljochtteltsjes (werprintingen 1928, 1931)

 

 

 

Boek---De-Wylde-Fugel1932   De Wylde Fûgel
(werprintinge 1952, gearstald troch D. Kalma en A.D. Wumkes)

 

 

 

Boek leeg1932   Great Teltsjeboek for Fryske bern
(mei T. Hellinga- Zwart)

 

 

 

Boek---lyts-teltsjeboek1933   Lyts Teltsjeboek for Fryske bern
(mei T. Hellinga-Zwart) yn 3 dielen.

 

 

 

Boek---Hengist-en-Horsa1933   Hengist en Horsa (419 nei Christus)
(werprintinge 1976)

 

Boek---Beppe-yn-e-fleur1936   Beppe yn ‘e fleur

 

 

 

 
Boek - Ut de gielgoerde1936   Ut de gielgoerde

 

 

 

 

Boek---De-Fryske-Petiele1938   De Fryske Petiele en hwet der op en yn leit (werprintinge 1982, bewurke troch W. de Haan)

 

 

 

Boek leeg1941   Lisck fan Eijsinga: ballade
(besoarge troch A.D. Wumkes)

 

 

 

Boek - Ut de gielgoerde1944   Ut de gielgoerde (twadde diel)

 

 

 

 

Boek---Spreuken1962   Spreuken
(besoarge troch A.I. Brouwer-Prakke)

 

 

 

 

Boek - Ut de gielgoerde1963   Ut de gielgoerde (blomlêzing út 1 & 2)

 

 

 

Boek---Myn-lan1982   Myn Lân: kar ut de fersen fan Simke Kloosterman
(besoarge troch A.D. Wumkes)

i.s.m. Ace grafische vormgeving