Nijs / Aktiviteiten

Nijs / aktiviteiten

Foarlêswedstryd Simkes Stimke

Brent Polder wint foarlêswedstriid Woansdeitemiddei 16 febrewaris wie de finale fan de foarlêswedstriid Simkes Stimke yn doarpshûs De Bining yn Twizel. Acht finalisten liezen in fragmint foar út in Frysktalich boek nei eigen kar. De sjuery, besteande út Hetty Combs,...

read more

Winner Simke Kloostermanpriis 2022

Winner Simke Kloostermanpriis 2022 De priis foar it bêste berneboek fan de ôfrûne trije jier, giet nei It neidiel fan de twivel fan I.E. Bloem. Dat hat de sjuery foar de Simke Kloostermanpriis 2022 besteande út Arjan Hut, Martsje de Jong en Jant van der Weg...

read more

Gouden tiid foar Fryske berneboeken

PARSEBERJOCHT   Gouden tiid foar Fryske berneboeken   TWIZEL – Yn jierren binne der net safolle boeken yn de beneaming kommen foar de Simke Kloostermanpriis, de trijejierlikse berneboekepriis foar oarspronklik Frysk wurk. Mar leafst 40 boeken steane op de list, rom in...

read more

Winner Simke Kloostermanpriis 2019

Tomkes foarlêsfeest winner fan de Simke Kloostermanpriis 2019. It berneboek Tomkes foarlêsfeest fan de skriuwsters Auck Peanstra (1954-2016) en Riemkje Pitstra en fan yllustrator Luuk Klazenga, is de winner fan de Simke Kloostermanpriis 2019, sa makket it Simke...

read more
Winner Simke Kloostermanpriis 2016

Winner Simke Kloostermanpriis 2016

Hanneke de Jong is troch de sjuery útroppen ta winner fan de Simke Kloostermanpriis 2016. Dy priis wurdt ienris yn’e trije jier takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek útjûn yn de trije foarôfgeande jierren. Hanneke de Jong wennet yn Frjentsjer en is...

read more

Nominaasjes 2016

PARSEBERJOCHT SIMKE  KLOOSTERMANLIEN  ( MAART 2016)  NOMINAASJES  SIMKE  KLOOSTERMANPRIIS 2016 Sûnt 1983 wurdt troch it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn’e trije jier de Simke Kloosterman Priis takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek,...

read more

Parseberjocht

PARSEBERJOCHT SIMKE KLOOSTERMAN LIEN& (Twizel, jannewaris 2016) SIMKE KLOOSTERMAN PRIIS 2016 Sûnt 1983 wurdt troch it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn ‘e trije jier de Simke Kloosterman Priis takend oan it bêste Frysktalige berne- of...

read more

Nieuw schilderij

Een schilderij van Joop Kloek vond begin dit jaar haar weg weer terug naar het Simke Kloostermanhuis. Het Nieuwsblad  Noordoost Friesland besteedde een pagina-groot artikel aan deze...

read more

Archief

Iepenloftspul Simke Kloosterman

De Stifting Iepenloftspul Harkema hat yn septimber 2011 by De Spitkeet yn Harkema it libbensferhaal fan de Fryske skriuwster Simke Kloosterman oer it fuotljocht bracht. Hjir is de link nei de...

i.s.m. Ace grafische vormgeving